Urząd Miejski Sulechów

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Rejestracja nowej skrzynki kontaktowej - krok 1 z 4
Regulamin świadczenia usług Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP):

1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach serwisu o nazwie Platforma Elektronicznych Usług Publicznych (zwanego w skrócie PeUP), prowadzonego przez LTC Sp. z o.o. (zwanego w skrócie LTC) z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Narutowicza 2.
2. Administratorem danych osobowych jest LTC Sp. z o.o. 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2, www.finn.pl. help@finn.pl , 42 206 66 01.
3. PeUP działa pod adresem elektronicznym https://peup.finn.pl
4. Każdy podmiot publiczny, który przystąpił do PeUP i udostępnia poprzez PeUP swoje usługi publiczne zwany jest dalej Urzędem. Lista Urzędów udostępniona jest w PeUP w zakładce Urzędy. Zakładka Katalog Usług udostępnia wykaz i opis usług publicznych świadczonych przez Urzędy. Poszczególne usługi Urzędów oraz ich wykaz i dostępność mogą się różnić między sobą w zależności od Urzędu. Każdy z Urzędów odpowiada za treści wprowadzane do PeUP.
5. Użytkownik niezarejestrowany to taki, który nie przeszedł procesu rejestracji w portalu dostępnego na zakładce „Logowanie” i nie posiada konta w serwisie PeUP. Wobec użytkownika niezarejestrowanego nie są przetwarzane żadne dane osobowe. Oznacza to, że korzystając z portalu PeUP w charakterze użytkownika niezarejestrowanego, osoba ta nie podaje danych osobowych. Dla takich użytkowników każdy z Urzędów udostępnia usługi na poziomie I – informacja.
6. Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w PeUP, drukować informacje.
Dla użytkowników niezarejestrowanych nie są udostępniane wszystkie funkcjonalności PeUP.
7. W przypadku użytkowników zarejestrowanych, którzy poprawnie dokonali procesu rejestracji w portalu na zakładce „Logowanie”, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, że do obsługi portalu w charakterze użytkownika zarejestrowanego niezbędne jest podanie danych osobowych wymaganych (oznaczonych czerwoną gwiazdką) oraz opcjonalnych, dostępnych podczas procesu rejestracji. Dane opcjonalne potrzebne są do realizacji e-usług, w których dane te są niezbędne w celu realizacji przepisów prawa.

8. Użytkownikiem zarejestrowanym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

9. Dla użytkowników zalogowanych, którzy przesłali wniosek elektroniczny do Urzędu lub jednostki organizacyjnej Urzędu za pomocą formularza elektronicznego XML administrator danych osobowych Firmy LTC Sp. z o.o. informuje, iż dane osobowe są przekazywane do danego podmiotu, do którego skierowane było dane pismo. Dane osobowe w tym podmiocie przechowywane są zgodnie z zasadami informacyjnymi umieszczonymi w dziale „Przetwarzanie danych osobowych”. Dział ten dostępny jest na danej karcie usług danego Urzędu lub jednostki organizacyjnej.
10. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia jego przyjęcia.
11. Celem zbierania danych osobowych jest fakt realizacji umowy pomiędzy LTC Sp. z o.o. a Urzędem. LTC Sp. z o.o. udostępnia Urzędom oprogramowanie PeUP umożliwiające świadczenie przez nich usług publicznych na odległość z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Oprogramowanie PeUP spełnia następujące wymogi prawne a przetwarzanie danych osobowych wynika z realizacji następujących przepisów prawa:
a. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096),
b. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700)
c. Akty prawne wyszczególnione w tzw. „karcie usługi”.
12. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez platformę e-usług publicznych PeUP. Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją korzystania z usług świadczonych przez PeUP, w tym umawianiu wizyt, przesyłaniu formularzy pism, śledzenia stanu sprawy realizowanej w Urzędzie lub jednostce organizacyjnej danego Urzędu.
13. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych w ramach świadczenia usług wsparcia do systemu oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz Urzędom i jednostkom organizacyjnym Urzędów w przypadku realizacji sprawy/pisma drogą elektroniczną.
14. LTC Sp z o.o. w ramach PeUP umożliwia Użytkownikowi interaktywne wypełnianie formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz na komunikowanie się z Urzędami poprzez funkcje „Skrzynki Kontaktowej”. Dostęp do funkcji „Skrzynki Kontaktowej” jest możliwy tylko dla zalogowanych Użytkowników.
15. Użytkownik zobowiązuje się, przed skorzystaniem ze „Skrzynki Kontaktowej”, zapoznać się z opisem zasad jej funkcjonowania dostępnym przez łącze „Pomoc” na stronie głównej PeUP .
16. Doręczenia dokonywane za pomocą PeUP uważa się za dokonane przez Urząd lub do Urzędu. Za pomocą PeUP realizowane jest przekazywanie doręczanych Urzędowi dokumentów elektronicznych do jego systemu teleinformatycznego. PeUP realizuje m.in. funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędów w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 17 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r., Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) oraz „systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń” Urzędów w rozumieniu przepisów Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180).
Dodatkowo Urząd może wysyłać za pomocą PeUP spersonalizowane komunikaty przekazywane do skrzynki kontaktowej lub/i na telefon komórkowy i e-mail podany podczas procesu rejestracji o ile wyrażona została na to zgoda podczas procesu rejestracji.
17. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym. LTC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, a także Urzędów sprzeczne z prawem. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, a w szczególności działań Użytkownika sprzecznych lub naruszających prawo i zasady bezpieczeństwa, bądź dobre obyczaje, LTC Sp. z o.o. może zablokować lub wyłączyć Użytkownikowi dostęp do „Skrzynki Kontaktowej”. LTC Sp. z o.o. nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności za szkody związane z brakiem dostępu Użytkownika do „Skrzynki Kontaktowej”.
18. Login i hasło do „Skrzynki Kontaktowej” ustala się podczas rejestracji Użytkownika, którym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku utraty pełnej zdolności do czynności prawnej, o czym Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić LTC Sp. z o.o., następuje wyłączenie dostępu do „Skrzynki Kontaktowej”.
19. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Użytkownik powinien zmieniać okresowo hasło dostępowe do „Skrzynki kontaktowej” poprzez funkcję „Zmiana hasła”.
20. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku ich ujawnienia, ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane z wykorzystaniem loginu i hasła. LTC Sp. z o.o. nie ponosi wówczas jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podjęte w imieniu Użytkownika, w szczególności za wyrządzoną w ten sposób szkodę.
21. Użytkownik ma świadomość, że adres e-mail podany podczas rejestracji umożliwia odzyskanie hasła przez osoby posiadające możliwość odbierania poczty z podanego adresu e-mail. W związku z powyższym Użytkownik powinien posługiwać się jedynie adresami e-mail do których posiada wyłączny dostęp. Odzyskanie hasła następuje poprzez łącze „Odzyskaj zapomniane hasło” dostępne na stronie PeUP w zakładce „Logowanie”.
22. Adres e-mail i numer telefonu komórkowego, po wyrażeniu dodatkowych zgód możliwych do zaznaczenia podczas procesu rejestracji lub po zalogowaniu do skrzynki kontaktowej w edycji profilu, są wykorzystywane do wysyłania bezpłatnych powiadomień e-mail i/lub SMS dotyczących stanu realizowanych spaw w urzędzie.
23. W przypadku podejrzenia uzyskania loginu i hasła Użytkownika do „Skrzynki Kontaktowej” przez osoby nieuprawnione, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie LTC Sp. z o.o. W przypadku chęci zablokowania konta Użytkownik powinien osobiście zgłosić się do działu sprzedaży i usług LTC Sp. z o.o., wysłania zgłoszenia FAX-em do LTC Sp. z o.o. lub za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod usługą: https://peup.finn.pl/#!/karta_uslugi/30451/likwidacja-konta-na-platformie-peup (PeUP » Katalog usług » LTC Sp. z o.o. » Inne » Likwidacja konta na platformie PeUP).
24. PeUP zapewnia zarejestrowanym Użytkownikom możliwość usunięcia swojego konta. Usunięcie konta możliwe jest poprzez jedną z dostępnych opcji:
a. wysłanie ze „Skrzynki kontaktowej” Użytkownika, do LTC Sp. z o.o. elektronicznego formularza elektronicznego dostępnego pod usługą:
https://peup.finn.pl/#!/karta_uslugi/30451/likwidacja-konta-na-platformie-peup (PeUP » Katalog usług » LTC Sp. z o.o. » Inne » Likwidacja konta na platformie PeUP),
b. dostarczenie do LTC Sp. z o.o. podpisanego papierowego wniosku dot. usunięcia konta.
25. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez LTC Sp. z o.o. swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją usług na PeUP przez Urzędy.
26. Dokumenty i formularze doręczane do Urzędów za pomocą PeUP powinny zgodnie z art. 63 k.p.a. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r., nr 64
poz.565 z późn. zm.) lub inną formą podpisu zgodną z eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Brak wymaganego podpisu stanowi brak formalny, który może zostać usunięty w trybie art. 64 k.p.a.
27. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłania dokumentów drogą elektroniczną znajdują się w karcie danej usługi w bloku „Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy”.
28. Dokument uznaje się za dostarczony do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w systemie teleinformatycznym Urzędu, do „Skrzynki Kontaktowej” Użytkownika. UPO stanowi urzędowe poświadczenie odbioru w znaczeniu art. 57 § 5 pkt 1 k.p.a
29. Urząd oraz LTC Sp. z o.o zastrzega sobie możliwość odrzucania dokumentów elektronicznych zwierających wirusy, lub inne zagrożenia dla prywatności danych osobowych innych użytkowników oraz systemu teleinformatycznego PeUP lub Urzędu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.
30. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie drogą elektroniczną przez Urzędy, do folderu „Odebrane” w „Skrzynce Kontaktowej”: Urzędowych Poświadczeń Odbioru, dokumentów elektronicznych adresowanych do Użytkownika (w szczególności pism, decyzji, powiadomień).
31. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS, powiadomień mailowych (na podany podczas rejestracji odpowiednio numer telefonu, adres e-mail) dot. otrzymywanych dokumentów i powiadomień wpływających do folderu „Odebrane” w „Skrzynce Kontaktowej”.
32. W przypadku gdy realizacja usługi jest uzależniona od wniesienia opłaty, a Urząd udostępnia możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną, Użytkownik korzystając z możliwości wniesienia opłaty drogą elektroniczną wyraża zgodę na doliczenie do opłaty należnej Urzędowi prowizji dla operatora płatności elektronicznych.
33. Przy projektowaniu PeUP starano się wykorzystywać jedynie otwarte standardy i technologie. Nie mniej ze względu na bardzo dużą różnorodność systemów operacyjnych, przeglądarek i konfiguracji sprzętowych system został dokładnie przetestowany tylko w aktualnych wersjach najpopularniejszych systemów i przeglądarek. Dla prawidłowego działania PeUP zaleca się:
a. system operacyjny: Microsoft Windows XP/7/Vista/10 lub Linux Fedora Core w wersji 14 lub
nowszej,
b. przeglądarki z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i aplikacji w JAVA (dla podpisu
elektronicznego): Microsoft Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo Firefox w wersji 58
lub nowszej,
c. dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Sun w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem
MS CryptoAPI lub PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach
mikroprocesorowych),
34. LTC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik w momencie logowania się zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika umowa o świadczenie usług PeUP wygasa i Użytkownik traci dostęp do „Skrzynki Kontaktowej”.
35. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych w ramach PeUP. Reklamację należy złożyć poprzez wysłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres LTC Sp. z o.o.
36. LTC Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji LTC Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika listownie. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane. Dane osobowe użytkownika zarejestrowanego i niezarejestrowanego w przypadku składanie reklamacji (lub innych wniosków kierowanych do LTC Sp. z o.o.) są chronione zgodnie z obowiązującym prawem. Dla użytkowników niezarejestrowanych konieczne stanie się podanie jego danych osobowych dla LTC Sp. z o.o., które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z użytkownikiem niezarejestrowanym, celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania o wynikach reklamacji (lub innym piśmie powstałym w przedmiotowej sprawie).
37. LTC Sp. z o.o. wskazuje, że do kontaktu z administratorem danych osobowych w LTC Sp. z o.o. służy następujący adres email: help@finn.pl
38. Dane osobowe użytkownika portalu są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
39. Przetwarzanie danych jest:
a. niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik portalu,
b. prawnie usprawiedliwiony interes administratora - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji,
c. niezbędne w zakresie świadczenia usług portalu ponieważ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych akceptując niniejszy regulamin.
40. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Operacje te dostępne są dla użytkownika w portalu PEUP w opcji „Edycja profilu”.
41. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do:
a. usunięcia danych osobowych,
b. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c. przenoszenia danych osobowych,
d. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Ze względów dowodowych prawo to zostanie spełnione o ile użytkownik prześle do administratora danych
osobowych pismo w postaci elektronicznej dostępne w poleceniu: Katalog usług -> Inne -> Dane osobowe. Osoba wyrażająca zgodę może ją wycofać bez niekorzystnych konsekwencji.

42. Dane użytkownika zarejestrowanego nie będą podlegały profilowaniu.
43. Dane osobowe są przechowywane od momentu utworzenia konta użytkownika zarejestrowanego (od momentu poprawnego zakończenia procesu rejestracji) do momentu realizacji wniosku do LTC Sp. z o.o. z prośbą o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.
44. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
45. Regulamin obowiązuje od 2021.05.05 godzina 09:29:39.

Rejestruję nową skrzynkę kontaktową dla:
 
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij